Home / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt door Dommerholt Advocaten te Zwolle
Deze algemene voorwaarden (versie 05/05/2009) zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 05075302

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Vermelding: de overeenkomst tussen Leverancier en Opdrachtgever op grond waarvan Leverancier aan Opdrachtgever advertentieruimte ter beschikking stelt op de Website;

b. Leverancier: Nederland in bedrijf, gevestigd te Hattem, ingeschreven bij de kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 05075302;

c. Opdrachtgever: de wederpartij van Leverancier het bedrijf dat een vermelding op Nederland in Bedrijf neemt;

d. Overeenkomst(en): de overeenkomst tussen Leverancier en Opdrachtgever, bestaande uit het kostenloos door Leverancier aan Opdrachtgever ter beschikking stellen van advertentieruimte op de Website (de ‘Vermeldingen’), waartegenover Opdrachtgever aanvaardt dat zijn (persoons)gegevens worden verwerkt en gebruikt overeenkomstig het hierna in artikel 8 bepaalde;

e. Website: https://www.nederlandinbedrijf.nl.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is van toepassing op de Overeenkomsten tussen Leverancier en Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2.2 Eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Leverancier schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Leverancier is gerechtigd deze algemene voorwaarden éénzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt en treden in werking 30 dagen na deze bekendmaking of op een later tijdstip als in de bekendmaking vermeld. Binnen deze periode kan Opdrachtgever, indien deze op redelijke gronden de wijziging(en) niet accepteert, de Overeenkomst ontbinden.

Artikel 3 - Totstandkoming
3.1 Leverancier biedt haar diensten vrijblijvend aan via een elektronisch formulier op de Website. De vermelding komt tot stand door het invullen en op elektronische wijze verzenden van dit formulier door Opdrachtgever aan Leverancier.

3.2 Leverancier is gerechtigd een Opdrachtgever zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 4 - Rechten en verplichtingen van Opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever is te allen tijde verplicht Leverancier te voorzien van correcte naam-, adres-, woonplaats- en overige gegevens. Opdrachtgever is gehouden te handelen conform de toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtgever is daarnaast gehouden zich te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de Website verwacht mag worden.

4.2 Opdrachtgever verkrijgt met behulp van een gebruikersnaam en een zelf te wijzigen wachtwoord toegang tot de Website (het ’Advertentiegedeelte’).

4.3 Een Vermelding is gebonden aan één persoon, vennootschap of onderneming, en kan niet worden overgedragen. Het is Opdrachtgever niet geoorloofd om aan derden toegang te verschaffen tot het Advertentiegedeelte.

4.4 Opdrachtgever draagt zorg voor de zorgvuldige geheimhouding van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Elk gebruik van de vermelding wordt toegerekend aan de Opdrachtgever.

4.5 Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade die is geleden ten gevolge van handelen of nalaten van Opdrachtgever in strijd met de bepalingen in deze algemene voorwaarden.

Artikel 5 - Duur, beëindiging en ontbinding
5.1 Leverancier heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

a. Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige op hem jegens Leverancier rustende verplichting;

b. Opdrachtgever niet langer geheel of gedeeltelijk toestemming verleent voor de verwerking van zijn persoonsgegevens als bedoeld in artikel 8;

c. Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.
       
Artikel 6 – Gratis vermelding
6.1 Leverancier is op ieder moment gerechtigd om voor een gratis door Leverancier verstrekte Vermelding aan Opdrachtgever een vergoeding te vragen, doch niet eerder dan nadat Leverancier Opdrachtgever van dat voornemen op de hoogte heeft gesteld en nadat Opdrachtgever zich daarmee akkoord heeft verklaard. Aan een gratis door Leverancier verstrekte vermelding kunnen door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend. Leverancier is gerechtigd een gratis verstrekte vermelding op ieder moment te beëindigen zonder daarbij enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn.

6.2 Ieder beroep op verrekening door Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij het beroep op verrekening een vordering op Leverancier betreft die Leverancier onvoorwaardelijk schriftelijk heeft erkend.

Artikel 7 - Garantie en wijzigingen Website
7.1 Leverancier streeft ernaar om de Website zoveel mogelijk beschikbaar en bereikbaar te houden. Leverancier streeft naar een beschikbaarheid van de Website van 98%. De niet- of verminderde beschikbaarheid en/of bereikbaarheid van de Website door onderhoud aan hard- en/of software van Leverancier en/of daarbij door Leverancier betrokken derden, alsmede door gebeurtenissen die zich buiten de invloedsfeer van Leverancier bevinden, worden daarbij buiten beschouwing gelaten.

7.2 Leverancier is te allen tijde gerechtigd de domeinnaam en/of de Website en de daaraan ten grondslag liggende applicatie(s) te wijzigen.

Artikel 8 – Persoonsgegevens
8.1 De persoonsgegevens van Opdrachtgever worden door Leverancier steeds met inachtneming van de geldende privacywetgeving opgeslagen en beheerd.

8.2 Leverancier zal de persoonsgegevens van Opdrachtgever gebruiken ten behoeve van haar dienstverlening, alsmede voor de analyse en verbetering van haar dienstverlening, voor (direct)marketingdoeleinden en voor persoonsgerichte benadering.

8.3 De persoonsgegevens van Opdrachtgever kunnen voor direct marketing doeleinden worden overgedragen aan derden, tenzij Opdrachtgever expliciet schriftelijk aan Leverancier te kennen heeft gegeven daarvoor niet langer toestemming te verlenen.

8.4 Opdrachtgever geeft Leverancier hierbij uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens als hiervoor genoemd.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid
9.1 Leverancier staat niet in voor de juistheid van de door haar op en/of via de Website aangeboden informatie. Leverancier sluit terzake daarvan iedere aansprakelijkheid uit.

9.2 Leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de totstandkoming of de uitvoering van de vermelding, tenzij in dit artikel anders is bepaald.

9.3 Iedere verdere aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade wordt uitgesloten.

9.4 Opdrachtgever is in alle gevallen (wettelijk) verplicht schadebeperkend op te treden en Leverancier in staat te stellen de schade zelf ongedaan te maken.

9.5 Indien Leverancier terzake enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met Opdrachtgever c.q. deze algemene leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk worden gesteld, zal Opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en Leverancier al datgene vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 10 - Intellectuele eigendom
Leverancier is rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder doch niet beperkt tot het auteursrecht, het databankrecht en het handelsnaamrecht met betrekking tot de Website. Niets in deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst houdt een overdracht van deze rechten aan Opdrachtgever in.

Artikel 11 - Geschillen
11.1 Op alle geschillen tussen Leverancier en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 De rechtbank te Zwolle-Lelystad, locatie Zwolle, Nederland, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen van Leverancier en de vermelding, hoe ook genaamd en in de ruimste zin.

Artikel 12 - Slotbepalingen
12.1 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden of uit enige hiermee verbandhoudende overeenkomst nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, tast dat niet de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden aan. Leverancier en Opdrachtgever zullen in dat geval een vervangende rechtsgeldige bepaling overeenkomen welke zoveel mogelijk aan de oorspronkelijke bepaling voldoet.

12.2 In alle gevallen waarin de Overeenkomst eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling daarvan noodzakelijk is.
Onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is altijd bij ons op te vragen via [email protected]
   


Privacy | Cookies | Algemene voorwaarden | Veelgestelde vragen | Referenties | Adverteren | links | Sitemap